Snel naar de juiste info

Ondersteunende kernactiviteiten

ICT Monitoring Comité en G-Cloud

Fedict Select

Over Fedict
Welkom in het activiteiten-
rapport 2015 van Fedict

Welkom in het activiteitenrapport 2015 van FedictPrecies 10 jaar geleden verscheen het eerste activiteitenrapport van Fedict met de realisaties van 2001 tot 2005. Het verscheen enkel in boekvorm. Op 10 jaar tijd is er veel veranderd. Opeenvolgende voogdijministers zetten het beleid uit. Het directiecomité liet de interne structuur evolueren om de strategische en operationele doelstellingen te behalen. De dienstverlening volgde de technologische evolutie en de veranderende verwachtingen van klanten en eindgebruikers. Het verhaal van Fedict was er altijd een van continue verandering.

Dit activiteitenrapport bekijkt u op het device van uw keuze. We blikken ermee terug op de realisaties van 2015 en focussen daarbij op de evolutie van onze dienstverlening over de voorbije jaren. Ondertussen bereiden we de grootste verandering voor in de geschiedenis van Fedict. In het kader van Traject 6 van de Redesign van de federale administratie worden de vier zogenaamde horizontale overheidsdiensten, waar Fedict deel van uitmaakt, omgevormd tot één entiteit. U verneemt er meer over in Fedivers, onze elektronische nieuwsbrief.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier en geef u alvast rendez-vous voor het Activiteitenrapport 2016, het laatste rapport onder deze vorm.

Snel naar de
juiste info

Web Content Management

Procesgerichte applicaties

Identificatie, authenticatie en autorisatie

Dienstenintegrator

Onder-
steunende kernactiviteiten

Over
Fedict

Federale Portaal-
omgeving


Om de kosten te drukken, kunnen federale overheidsinstellingen voor de implementatie en exploitatie van hun website gebruik maken van de Federale Portaalomgeving. Ze krijgen dan niet alleen een website op maat, ze kunnen de inhoud ook zelf beheren dankzij een flexibel Web Content Management System (WCMS).

Fast2Web


Naast de Federale Portaalomgeving, biedt Fedict ook een platform om snel overheidswebsites te creëren, eveneens op basis van Drupal. De idee van Fast2Web is om binnen de 30 dagen een site af te leveren, klaar om inhoud in te voeren. Deze dienst is dan ook uitermate geschikt voor informatieve websites met beperkte inhoud, campagne- en evenementwebsites.

image

ePayment
Service


De ePayment Service van Fedict laat overheidsdiensten toe online betaalmogelijkheden in hun toepassingen te integreren. Zo kunnen ze betalingen met kredietkaart, debetkaart en internetbanking ontvangen.

Newsletter
Service


Newsletter Service laat overheidsdiensten toe om elektronische nieuwsbrieven en e-mailings te sturen naar klanten en partners. Ook segmentatie en opvolging zijn mogelijk binnen deze service: hoeveel bestemmelingen hebben de mail geopend en op welke links hebben ze geklikt?

eBirth


Dankzij eBirth kunnen alle actoren betrokken bij de verwerking van geboortegegevens informatie elektronisch uitwisselen. Ziekenhuizen en zorgverstrekkers gebruiken daarvoor eBirth Medical. De burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is, gebruikt eBirth City. Beide eBirth-toepassingen zijn beschikbaar via webservices of als webtoepassing.

Digiflow


Met Digiflow kunnen Federale administraties, gemeenschappen, gewesten, provincies en lokale besturen attesten opvragen bij verschillende authentieke bronnen. De vertrouwelijke informatie wordt gegroepeerd per 'business context' aangeboden. Zo is steeds duidelijk wie welke informatie opvroeg en waarom.

eDepot &
eGriffie


Via eDepot kan een notaris volledig elektronisch een onderneming creëren in de kruispuntbank ondernemingen en de ondernemingsgegevens aanpassen. De akte wordt gedeponeerd bij FOD Justitie en ook de publicatie in het Staatsblad volgt automatisch. Fedict paste eDepot ook aan voor het creëren van vzw’s: burgers kunnen nu via eGriffie elektronisch een vzw oprichten.

De Vierde
Weg


Een notaris moet de overheid op de hoogte brengen van de verkoop van onroerend goed of een erfenis. Zo kan de overheid nagaan of de betrokken partijen sociale of fiscale schulden hebben en haar schuld vorderen als dat het geval is. De Vierde Weg zorgt ervoor dat dit elektronisch kan verlopen.

Federale Authenticatie-service


Met de authenticatieservice kunnen gebruikers zich registreren en authenticeren om toegang te krijgen tot overheidstoepassingen


De Federale Authenticatieservice maakt deel uit van CSAM: een gemeenschappelijke oplossing voor alle aspecten van identiteits- en toegangsbeheer voor online overheidsdiensten.

Federale Autorisatie-
service


De autorisatieservice beheert de toegangsrechten tot een e-governmenttoepassing van verschillende doelgroepen zoals boekhouders, ziekenhuizen en alarmsysteembeheerders. Dit wordt ook rollenbeheer genoemd. De werknemer die in de toepassing als toegangsbeheerder geregistreerd is, kent de verschillende rollen toe aan de medewerkers binnen de onderneming.

Federal
Service Bus


De Federal Service Bus (FSB) is een platform voor gegevensuitwisseling dat op uniforme en beveiligde manier toegang verleent tot authentieke bronnen. Dit platform laat overheidsinstellingen, organisaties en bedrijven toe om gebruikers via hun eigen applicaties data uit authentieke bronnen te laten raadplegen of aan te passen.

FedMAN


Het Federal Metropolitan Area Network is een hogesnelheidsnetwerk dat de federale overheidsdiensten met het internet en met elkaar verbindt voor een snelle en betrouwbare gegevensuitwisseling.

Information
Security


InfoSec, kort voor Information Security, is de bundeling van alle projecten en diensten rond informatieveiligheid.

Service Desk


De Service Desk is het centrale aanspreekpunt voor klanten die inlichtingen wensen of technische ondersteuning zoeken voor diensten die Fedict aanbiedt. Bij een onderbreking of storing van de dienstverlening zal de Service Desk ervoor zorgen dat de klant zo snel en efficiënt mogelijk weer toegang krijgt tot de betrokken service.

Juridische
Activiteiten


Via de Juridische Dienst formuleert Fedict juridische adviezen en verleent het juridische ondersteuning aan medewerkers van Fedict en aan de andere federale overheidsdiensten.

ICT-procurement-
ondersteuning


Fedict beschikt over de expertise en ervaring omtrent het proces van ICT-gerelateerde overheidsopdrachten - van opmaak van de opdrachtdocumenten tot sluiting en uitvoering van de opdracht - en deelt deze ook met andere FOD’s. In dat kader biedt Fedict hen ondersteuning en adviesverlening rond typeclausules, te volgen procedures en goede praktijken.

Internationale
relaties


Fedict zet België als ICT-kennisregio op de wereldkaart door zijn expertise op het vlak van e-government wereldwijd te delen in het kader van
• Europese interoperabiliteitsprojecten
• ondersteunende activiteiten voor de Wereldbank
• samenwerking in andere internationale projecten

Innovatiecel


Aan de ondersteunende kernactiviteiten van Fedict werd in 2015 een Innovatiecel toegevoegd. Deze cel staat in voor het continu afspeuren van de markt naar interessante en belangrijke trends of nieuwigheden voor de klanten van Fedict, ook op technologisch vlak. De Innovatiecel focust niet enkel op opportuniteiten maar ook op potentiële bedreigingen. Op basis van de input wordt verder beslist welke acties ondernomen dienen te worden.

ICT Monitoring
Comité en G-Cloud


In 2013 zette de federale regering het ICT Monitoring Comité (IMC) op om duidelijkheid te creëren rond de ICT-uitgaven binnen de federale diensten en synergiën te zoeken waar mogelijk. Fedict is een van de kernleden van het comité en speelde in 2015 een actieve rol.

De Ministerraad van 28 maart 2014 besliste over de introductie van een hergebruiktoets voor aankoopprocedures. Voor elk aankoopdossier gaat IMC na of voor de aankoopintentie al een overeenkomst bestaat, of het zinvol is een gemeenschappelijke aankoop of onderhandeling op te zetten en of de beste condities werden bedongen. Fedict behandelt de aankoopdossiers van de diensten die niet tot de sector van de sociale zekerheid behoren.

Een aantal ICT-middelen en oplossingen worden door nagenoeg elke overheidsdienst ingezet voor de realisatie van zijn opdracht. Voorbeelden zijn de beschikbaarheid van servers en capaciteit voor communicatie, opslag van data en beveiliging van systemen. In 2014 besliste de regering om te streven naar het groeperen en harmoniseren van het dienstenaanbod in een portfolio van horizontale diensten. In 2015 leidde dit tot het opzetten van een G-Cloud board die een horizontale dienstenportfolio samenstelde. Fedict speelde een actieve rol in deze board.

Fedict Select


De overheid heeft een sterke nood aan gespecialiseerd ICT-personeel. E-gov vzw, sinds 2006 ondergebracht bij Fedict en sinds 2008 opererend onder de naam Fedict Select, komt aan die vraag tegemoet. Via online vacatures en actieve zoekopdrachten in interne en externe databases vindt de vzw geschikte kandidaten, nodigt ze uit en gaat al dan niet over tot de aanwerving.

De organisatie


Fedict werkt voor de federale overheid aan de ontwikkeling en opvolging van e-government. Fedict staat de federale overheidsdiensten bij om hun dienstverlening aan burgers, ondernemingen en overheidsmedewerkers te verbeteren met behulp van ICT.

Personeel


Fedict streeft naar een combinatie van experten met parate kennis en personeelsleden met het nodige doorgroeipotentieel en engagement. In het kader van de verdere professionalisering rekruteerde Fedict in 2015 acht nieuwe werknemers.

Budgetten
voor Project
en Service
Resources


In 2015 werd € 11.441.579 vastgelegd. Dit bedrag ging enerzijds naar ondersteuning op het vlak van Project en Service Management, Procurement, FMSO en de juridische aspecten. Anderzijds werden met deze budgetten binnen de domeinen projecten uitgevoerd en services opgezet. Door de organisatie op basis van domeinen vanaf 2015, is het niet mogelijk om de evoltutie t.o.v. vorige jaren aan te geven.

Werkings-
middelen


Werkingsmiddelen omvatten het economaat, telefonie- en IT-kosten en investeringen. Het totaal bedroeg € 9.442.916 in 2015.